Có 1 kết quả:

bào dào shè yǐng shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

photojournalist