Có 1 kết quả:

dǔ chē

1/1

dǔ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traffic jam
(2) choking