Có 1 kết quả:

kuài guī

1/1

kuài guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a gauge block (block for accurate measurement)