Có 1 kết quả:

kuài qián

1/1

kuài qián

phồn thể

Từ điển phổ thông

đồng tiền

Một số bài thơ có sử dụng