Có 1 kết quả:

tā kē cài

1/1

tā kē cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Brassica narinosa (broadbeaked mustard)
(2) Chinese flat cabbage