Có 1 kết quả:

sù xiàng

1/1

sù xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(molded or modeled) statue