Có 1 kết quả:

sù liào

1/1

sù liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plastics
(2) CL:種|种[zhong3]