Có 1 kết quả:

sù liào wáng

1/1

sù liào wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"super plastic" (term used to refer to Teflon)