Có 1 kết quả:

sù liào wáng ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ ㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

"super plastic" (term used to refer to Teflon)