Có 1 kết quả:

Tǎ jí kè zú

1/1

Tǎ jí kè zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tajik ethnic group