Có 1 kết quả:

Tǎ tǎ ěr zú ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tatar ethnic group of Xinjiang