Có 1 kết quả:

Tǎ wǎ sī kē

1/1

Tǎ wǎ sī kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tabasco (south Mexican state)