Có 1 kết quả:

Tǎ nà nà lì fó

1/1

Tǎ nà nà lì fó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Antananarivo, capital of Madagascar