Có 1 kết quả:

tú fū

1/1

tú fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to smear
(2) to daub
(3) to plaster
(4) to apply (ointment)