Có 1 kết quả:

tú shì jì

1/1

tú shì jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coating agent
(2) finishing agent