Có 1 kết quả:

sāi zi

1/1

sāi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cork
(2) plug