Có 1 kết quả:

sāi gěi

1/1

sāi gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slip sb sth
(2) to press sb to accept sth
(3) to insert surreptitiously
(4) to foist sth off on sb