Có 1 kết quả:

Sāi miù ěr · Yuē hàn xùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Samuel Johnson (1709-1784) or Dr Johnson, English writer and lexicographer