Có 1 kết quả:

tián sè wù

1/1

tián sè wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stuffing
(2) filling material