Có 1 kết quả:

tián bǔ

1/1

tián bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill a gap
(2) to fill in a blank (on a form)
(3) to overcome a deficiency