Có 1 kết quả:

tián yā

1/1

tián yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to force-feed ducks
(2) (cooking) stuffed duck