Có 1 kết quả:

zēng bǔ

1/1

zēng bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to augment
(2) to supplement
(3) to add