Có 1 kết quả:

zēng liàng cān shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

incremental parameter