Có 1 kết quả:

zēng liàng cān shù ㄗㄥ ㄌㄧㄤˋ ㄘㄢ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

incremental parameter