Có 1 kết quả:

zēng fáng

1/1

zēng fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reinforce defenses