Có 1 kết quả:

Mò zǐ

1/1

Mò zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mozi (c. 470-391 BC), founder of the Mohist School 墨家[Mo4 jia1] of the Warring States Period (475-220 BC)