Có 1 kết quả:

dūn bù

1/1

dūn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swab
(2) mop
(3) CL:把[ba3]