Có 1 kết quả:

duò yún wù zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to become lost in a fog (idiom); fig. at a complete loss