Có 1 kết quả:

bì xiào yìng

1/1

bì xiào yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wall effect