Có 1 kết quả:

hè gōu

1/1

hè gōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ditch
(2) narrow strip of water
(3) moat