Có 1 kết quả:

yā bu suì

1/1

yā bu suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crushproof
(2) unbreakable
(3) indomitable