Có 1 kết quả:

yā lì róng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pressure vessel
(2) autoclave