Có 1 kết quả:

yā xiàn qián

1/1

yā xiàn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crimping pliers
(2) amp pliers