Có 1 kết quả:

yā shé bǎn

1/1

yā shé bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tongue depressor
(2) spatula