Có 1 kết quả:

yā yùn

1/1

yā yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 押韻|押韵[ya1 yun4]