Có 1 kết quả:

huài le

1/1

huài le

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shoot!
(2) gosh!
(3) oh, no!
(4) (suffix) to the utmost