Có 1 kết quả:

huài shì

1/1

huài shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad thing
(2) misdeed
(3) to ruin things