Có 1 kết quả:

huài bāor

1/1

huài bāor

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rascal
(2) rogue
(3) little devil (term of endearment)