Có 1 kết quả:

huài jiā huǒ

1/1

huài jiā huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad guy
(2) scoundrel
(3) dirty bastard