Có 1 kết quả:

huài diào

1/1

huài diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spoilt
(2) ruined