Có 1 kết quả:

huài dōng xi

1/1

huài dōng xi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bastard
(2) scoundrel
(3) rogue