Có 1 kết quả:

huài sǐ

1/1

huài sǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

necrosis