Có 1 kết quả:

huài jū

1/1

huài jū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gangrene