Có 1 kết quả:

huài zhǒng

1/1

huài zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad kind
(2) scoundrel