Có 1 kết quả:

huài chu

1/1

huài chu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) harm
(2) troubles
(3) CL:個|个[ge4]