Có 1 kết quả:

huài dàn

1/1

huài dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad egg
(2) scoundrel
(3) bastard