Có 1 kết quả:

huài xuè bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

scurvy