Có 1 kết quả:

huài huà

1/1

huài huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unpleasant talk
(2) malicious words