Có 1 kết quả:

huài tòu

1/1

huài tòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

completely bad