Có 1 kết quả:

huài yùn

1/1

huài yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bad luck
(2) misfortune