Có 1 kết quả:

shì nóng gōng shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

"the four classes" of ancient China, i.e. scholars, farmers, artisans, and merchants