Có 1 kết quả:

shì bā ná

1/1

shì bā ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) spanner (loanword)